Jak začít!

Včelaření je záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů, přitom přináší užitek včelaři při získávání včelích produktů.

Význam chovu včel je především v opylování rostlin, včetně zemědělských kultur. Neboť absence včel by zdramatizovala existenci celého ekosystému. V případě, že jste se rozhodli začít s chovem včel, měli by jste vědět zda netrpíte alergií na bodnutí včelou, případně zda alergií netrpí někdo další z vaší rodiny. Tato skutečnost by vaše rozhodnutí o chovu včel mohla zkomplikovat.

Stanoviště:

Než začnete včelařit je zapotřebí dobře zvolit stanoviště úlů. Stanoviště úlu je třeba zvolit tak, aby výlet včel neobtěžoval chovatele, členy jeho rodiny, ani sousedy. Doporučuji předem seznámit sousedy s vaším záměrem s chovem včel a předejít tak případným sousedským svárům. Česna by měla být směrována směrem na jih, případně na východ. Je vhodné, aby stanoviště bylo chráněno před převládajícími větry, naopak není vhodné stanoviště v mrazových kotlinách. Při předpokládaném doletu vašich včel cca 3 km, doporučuji před zahájením chovu zjistit v tomto obvodu, zda někdo již včely nechová a kontaktovat včelařského důvěrníka, který zajišťuje léčení včel v tomto obvodě. Tento včelař vám také může být nápomocen při zahájení chovu.

Včelařské potřeby - pro chov včel potřebujete:

úly

včelí oddělky, případně roje

včelařské nářadí

teoretické vědomosti o chovu včel

registrace chovu včel, členství v Českém svazu včelařů

Včelí oddělky, roje:

K založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučujeme získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci základní organizace by mělo být uskutečněno po oznámení referentu pro včelí nemoci a nákazy za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která jsou zdravá. V případě přemístění včelstev mimo rámec OO musí chovatel včel, nevyjímaje nařízení viz výše, ještě doložit zprávu Krajské veterinární správy o zdravotním stavu včelstev. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit viz nařízení KVS 03/2008.

Včelařské nářadí:

Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice

pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák)

pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu

pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty

pro podávání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlů

S výběrem včelařského nářadí se poraďte s prodejcem ve včelařské prodejně. V sekci Odkazy na našich stránkách najdete odkazy na některé obchody se včelařskými pomůckami.

Teoretické vědomosti:

K získání teoretických znalostí pro chov včel vede řada cest. Zajisté je třeba seznámit se se zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Existuje především spousta literatury, dnes pak také informace na moderních nosičích. Nesnažte se najít hned na začátku odpovědi na všechny vaše otázky, teprve postupně, jak si pořídíte chov, hledejte odpověď na jednotlivé problémy. Nedoporučuji hledat odpověď ani ve starší literatuře, neboť řada publikovaných názorů je dnes překonána. Také například „Včelařské překlady“, které publikují výsledky výzkumu ve světě, mohou začínajícímu včelaři spíše přinést zmatek v hlavě, než radu jak řešit určitý problém v chovu. Doporučuji proto nalézt ve svém okolí včelaře s moderními názory, který vám jistě rád poradí.

Český svaz včelařů:

Český svaz včelařů sdružuje chovatele včel v celé naší republice, mimo jiné vydává měsíčník Včelařství a zabezpečuje správu svépomocného fondu (pojištění včelstev a včelařů). Základní organizace v místě Vašeho bydliště zajišťuje pro své členy úkoly vyplývající ze stanov, zejména dbá o dodržování nařízených veterinárních opatření, organizuje přednášky, zajišťuje výplatu dotací.

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. Povinné registraci. Ústřední evidenci zajišťuje:ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. http://www.cmsch.cz/vcely/

Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele ZO ČSV do evidence.

Současně je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evidence a získání členství v naší organizaci v podoběčlenské přihlášky. http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“. Členstvím v naší organizaci získáte zajisté velkou rodinu přátel.

Níže zobrazená fotografie je zde zveřejněna s laskavým svolením autora Scotta Camazina a požívá ochrany autorských práv. Je to ukázka toho, že včely nemusí být nebezpečné, ale naopak přátelské.