Přihlášky - formuláře naleznete na webu Českého svazu včelařů zde. Vyplněnou přihlášku přijímá jednatel spolku, případně kterýkoli člen výboru spolku nebo včelařský důvěrník. Kontakty na jednatele a ostatní členy výboru naleznete na těchto webových stránkách zde, nebo v menu na levé straně: O nás -> Výbor.
Členem ZO Kopřivnice se může stát každý občan České republiky, který souhlasí se stanovami ČSV. Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem základní organizace. Pro rychlou orientaci jak členství vzniká a jaká práva a povinnosti má člen ČSV uvádíme níže výpis ze stanov, příslušných jejich článků:

ČLENSTVÍ VE SVAZU, PRÁVA A POVINNOSTI

 

Článek 5
Členství ve svazu

Členství vesvazu je dobrovolné. Nikdo nesmí být ke členství ve svazu nucen a ze svazu může každý svobodně vystoupit.

Uchazeč, fyzická nebo právnická osoba, žádá o přijetí za člena svazu písemnou přihláškou.

Členy přijímá do svazu jeho jménem základní organizace. Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem základní organizace.

Evidenci členů svazu vedou příslušné základní organizace prostřednictvím Centrálního informačního systému ČSV (dále jen CIS). Člen je veden v členské evidenci pouze v jedné základní organizaci – a to především v té, v jejímž obvodu má trvalé stanoviště včelstev, nebo v té, v jejímž obvodu má trvalý pobyt (právnická osoba sídlo), v odůvodněných případech i v jiné základní organizaci. Jestliže má člen trvalá stanoviště včelstev v obvodu více základních organizací, bude veden v členské evidenci v té z nich, u které se k evidenci přihlásí. Seznam členů v rámci Centrálního informačního systému není veřejně přístupný. Bližší podmínky stanoví pravidla práce s CIS.

Členem svazu může být každý občan ČR, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území České republiky, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit.Členem může být též právnická osoba s výjimkou jiného včelařského spolku, která má sídlo na území ČR, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Za obdobných podmínek se může stát členem svazu cizí státní příslušník, který se zdržuje na území České republiky v souladu s právními předpisy.

Přijetí nezletilého do svazu je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.

Svaz může jmenovat čestné členy. Podmínky čestného členství stanoví směrnice RV. Odejmout čestné členství může ten orgán, který čestného člena jmenoval.

Včelařský kroužek může být přijat za člena svazu základní organizací, v jejímž obvodu má sídlo škola nebo organizace, při které je rganizován.

Má-li člen včelstva umístěna na trvalém stanovišti v obvodu územní působnosti jiné základní organizace, než ve které je v členské evidenci, je povinen přihlásit je k registraci v této základní organizaci a spolupracovat s ní. Je povinen plnit usnesení orgánů registrující základní organizace, zejména ta ustanovení, která se týkají chovatelské práce a plnění organizačních opatření k léčení včelstev, a platit registrační příspěvek, je-li stanoven. Příslušná základní organizace je povinna ohlášenou registraci provést bez zbytečného odkladu po zaplacení registračního příspěvku, je-li stanoven. Dále je povinna zvát registrované členy na členské schůze. Formu registrace stanoví RV.

Převod členů mezi základními organizacemi je možný. Změní-li se u člena podmínky pro členskou evidenci, nebo rozhodne-li se člen v rámci daných možností k zařazení do členské evidence v jiné základní organizaci, požádá o vyřazení z evidence ve stávající základní organizaci a bez zbytečného odkladu o zařazení do evidence v jiné základní organizaci. Příslušné základní organizace provedou o tom záznam v CIS.

Členství ve svazu zaniká:

vystoupením, oznámení o vystoupení ze svazu podává člen písemně té základní organizaci, ve které je veden v členské evidenci,

zrušením členství dnem 1.3. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacenčlenský příspěvek,

uplynutím šedesáti dnů při převodu členské evidence, jestliže se člen v této lhůtě nepřihlásí do členské evidence u jiné základní organizace,

zrušením členství právnické osoby, které je v rozporu s těmito stanovami. Rozhoduje RV po projednání s příslušnou ZO,

vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně stanovy svazu nebo obecně závazné předpisy, nebo opakovaně ve lhůtě jednoho roku základní členské povinnosti. O vyloučení ze svazu rozhoduje výbor základní organizace. K vyloučení člena ústředních a okresních orgánů ze svazu je nezbytné předchozí vyjádření orgánu, jehož je vylučovaný členem. Nerozhodne-li o vyloučení člena výbor základní organizaceve lhůtě do 3 měsíců od prokázaného závažného porušení stanov nebo obecně závazných předpisů nebo neplnění základních členských povinností, může rozhodnout o vyloučení republikový výbor. Před rozhodnutím o vyloučení si vyžádá stanovisko příslušné základní organizace o důvodech nevyloučení člena v základní organizaci. Pro tento případ je odvolacím orgánem rozhodčí komise,

úmrtím člena,

zánikem včelařského kroužku,

zánikem právnické osoby.

Člen, který byl vyloučen z ČSV, může být znovu přijat za člena ČSV nejdříve po uplynutí lhůty dvou let. Případné znovupřijetí člena kteroukoli základní organizací před uplynutím této lhůty je neplatné.

Při zániku členství nevzniká členovi nároknapodíl zmajetkuzákladníorganizace nebo svazu.

Článek 6
Práva a povinnosti členů

Členové svazu mají tato základní práva:

účastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v působnosti základní organizace,

hlasovat na členské schůzi,

volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů,

být voleni po dovršení 18let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů,

obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům,

účastnit se ostatních činností svazu a využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům,

odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých RV ČSV jiná periodika,

být účastníkem řízení v rámci ČSV, jehož je stranou,

přispívat k naplňování cílů a úkolů svazu a základní organizace,

být informován o činnosti a hospodaření základní organizace a činnosti a hospodaření svazu,

odvolat se proti rozhodnutí orgánů svazu v rámci řízení vedeného dle čl. 5, odst. 11, písm. d). Podrobnosti stanoví interní předpis.

Členové jsou povinni:

dodržovat stanovy, obecně závazné právní předpisy a interní svazové předpisy,

chránit majetek svazu a základní organizace,

zdržet se jednání, které by poškodilo dobré jméno svazu nebo jméno základní organizace,

podílet se na svazové činnosti a činnosti základní organizace, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni,

včas platit stanovené členské příspěvky nebo odsouhlasené účelové a registrační příspěvky,

podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů,

plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů a orgánů základní organizace přijatá v rámci jejich kompetence,

dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz a při přesunu včelstev,

dodržovat příslušné obecně závazné a interní předpisy při získávání a využívání dotačních prostředků z veřejných zdrojů na podporu své činnosti,

spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev,

v souladu s obecně závaznými předpisy označit stanoviště včelstev,

zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň,

vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV.

 

Pokud Vás zajímá celé znění stanov Českého svazu včelařů, pak si je můžete aktuální znění zobrazit, nebo stáhnout přímo od ČSV.  Stanovy Českého svazu včelařů, o. s.