Usnesení Výroční členské schůze
u příležitosti 95. výročí založení včelařského spolku

ZO ČSV Kopřivnice - dne 11. 1. 2014 v 15hod.

Restaurace Pod kaštany

Výroční členská schůze ZO ČSV Kopřivnice projednala stav a problematiku činnosti ZO ČSV Kopřivnice a po předložených zprávách, návrzích a diskuzi:

 1. Bere na vědomí
 1. Informaci o účasti na VČS a schopnosti se usnášet - viz. zpráva mandátové komise
 2. Zprávu o činnosti ZO ČSV Kopřivnice za období od minulé výroční členské schůze -- změny ve výboru ZO
 3. Odstoupení od rezignace př.Wolfa Miroslava na funkci jednatele ZO - př. Wolf nadále zůstává členem výboru a jednatelem ZO ČSV Kopřivnice
 4. Přijetí rezignace př.Matuše Jiřího na funkci předsedy ZO k 11.1.2014
 5. Přijetí rezignace př. Aujezdského na funkci Referenta pro včelí nemoci a nákazy ZO k 11. 1. 2014
 6. Přijetí odstoupení 5členů výboru ZO k 11. 1. 2014
  • př. Matuše Jiřího
  • př. Aujezdského Jaromíra
  • př. Eliáše Františka
  • př. Sendlera Kamila
  • př. Boháče Pavla
 7. Ustavení nových představitelů vedení ZO ČSV ZO Kopřivnice ve funkcích ve výboru ZO na základě zvolení Výborovou schůzí dne 9. 1. 2014 v Kopřivnici
  • předsedy ZO př. Němce Oldřicha
  • místopředsedy ZO př. Kostelníka Tomáše
  • Výbor bude do řádných voleb v roce 2015 pracovat ve složení 5členů
 8. Zprávu kontrolní a revizní komise
 9. Plán činnosti ZO na rok 2014
 1. Schvaluje
 1. Program VČS
 2. Návrhovou a mandátovou komisi
 3. Zprávu o hospodaření a stavu pokladny ZO ČSV Kopřivnice za rok 2013
 4. Příspěvek náhrad za léčení a ostatní výdaje v roce 2013
 5. Nového člena výboru ZO ČSV Kopřivnice na zbytek volebního období do řádných voleb 2015 / př. Káňa Jiří - referent pro včelí nemoci a nákazy ZO
 6. Nové včelařské důvěrníky ZO ČSV Kopřivnice / př. Nedorost Tomáš, Sendler Kamil, Kostelník Tomáš
 7. Delegáty na OK ČSV / př. Wolf Miroslav, Kostelník Tomáš
 8. Návrh na usnesení VČS
 1. Ukládá výboru ZO
 1. Řídit činnost ZO v souladu se schváleným plánem a stanovami ČSV
 2. Projednat náměty přednesené na výroční členské schůzi, sledovat vývoj a potřeby ZO, přijímat potřebná opatření a závěry
 3. Vytvořit odpovídající organizační a kádrové podmínky pro činnost ZO
 4. Informovat včelaře o výsledcích zimní měli a nařízených veterinárních opatřeních, zajistit potřebné léčivo a organizovat případné jarní léčení
 5. Zajistit nové přerozdělení obvodů a zařazení včelařů do skupin k jednotlivým včelařským důvěrníkům a seznámit je s tím do 28. 2. 2014
 6. Zahájit přípravy 100let ZO ČSV Kopřivnice
 7. Zápis, usnesení VČS a seznam delegátů na OK zaslat jednatelce OO ČSV
 1. Ukládá členům ZO
 1. Věnovat celoroční pozornost rozvoji zdravých silných včelstev, dbát na nařízená veterinární opatření a plnění chovatelských povinností
 2. Odebrat vzorky měli z podložek Varoa dna k 15. 1. 2014 a odevzdat svým včelařským důvěrníkům (dle stávajícího rozdělení) do 25. 1. 2014. odevzdat př. Aujezdskému.
 3. Dbát na pořádek na svých stanovištích a na hygienické předpisy při zpracování včelích produktů
 4. Oznámit důvěrníkům počty vyzimovaných včelstev k 1. 5. 2014
 5. Hlásit neregistrované stanoviště ve svém okolí, likvidovat roje neznámého původu
 6. Uvádět věrohodné údaje na žádost o dotaci 1. D.Usnesení členské schůze
u příležitosti 95. výročí založení včelařského spolku

ZO ČSV Kopřivnice - dne 15. 3. 2014 v 15hod.

Restaurace Pod kaštany

Členská schůze ZO ČSV Kopřivnice projednala stav a problematiku činnosti ZO ČSV Kopřivnice a po předložených zprávách, návrzích a diskuzi:

 1. Bere na vědomí
 1. Informaci o účasti na ČS a schopnosti se usnášet – viz zpráva mandátové komise
 2. Oznámení o přijetí nových členů - př. Juřena, př. Kostelníková, př. Marinkov
 3. Nová nařízení ČSV dle Oběžníku č.1/2014 – bez schválení těchto dokumentů jednotlivými včelaři, nesmí organizace pro včelaře zajišťovat léčiva a žádosti o dotace 1.D.
 4. Žádost o odstoupení př. Rašky z funkce pokladníka a člena výboru ZO, po zaškolení nového člena výboru ve funkci
 5. Nové přerozdělení obvodů a zařazení včelařů do skupin k jednotlivým včelařským důvěrníkům
 6. Informaci o výsledcích zimní měli a nařízených veterinárních opatřeních - případné jarní léčení
 7. Zprávu o hospodaření spolku a investiční plán na rok 2014
 8. Plán činnosti ZO na rok 2014
 9. Seznámení s centrálním systém evidence - CIS
 10. Funkčnost včelařského Webu ZO
 1. Schvaluje
 1. Program ČS
 2. Návrhovou a mandátovou komisi
 3. Novou kontrolní a revizní komisi – př. Michálková, př. Sendler, př. Petráš
 4. Nového člena výboru ZO ČSV Kopřivnice – př. Kostelníková
 5. Návrh změny usnesení ČS – obdarování jubilantů
  • na každého jubilanta od 60-ti let končící nulou, a každého jubilanta každý rok nad 80 let, bude uvolněno 150,-Kč na nákup daru
  • každému jubilantu viz výše a každému jubilantu od 50let končící nulou nebo pětkou, bude blahopřáno na Webových stránkách – po jeho písemném odsouhlasení
 6. Návrh změny pravidel pro činnost včelařských důvěrníků, výši nákladů za ošetřování včelstev a navýšení odvodů členských příspěvků, členům na 35,-Kč, nečlenům na 70,-Kč
 7. Návrh, že každý včelař odvede ročně příspěvek 200,-Kč po dobu 5 let, který bude určen jen na profinancování 100leté oslavy vzniku spolku pro členy ZO. Bude veden zvláštní účetní výkaz, který bude pravidelně předkládán členům na ČS
 8. Návrh usnesení ČS
 1. Ukládá výboru ZO
 1. Zajistit od všech včelařů podepsané Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů člena ČSV a Plnou moc k zacházení s veterinárními léčivými přípravky
 1. Ukládá členům ZO
 1. U členů, kteří mají ve vzorku zimní měli, větší množství spadu roztoče Varroa, zajistit přeléčení včel nátěrem plodu
 1. Usnesení bylo schváleno 97,5% hlasů.viz zpráva mandátové komise (pro 40, proti 0, zdržel se 1)

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz